Obchodní podmínky

 

I. Obecná ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího – Tomáš Mrkáček, Nákladní 344/2, Liberec 3, 460 07, IČO: 09217452, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 2.6.2020, Evidující úřad: Magistrát města Liberec (dále jen „Prodávající“) a kupujícího při dodávkách služeb objednaných prostřednictvím www.animacenamiru.cz

1.2. Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

1.3 Obchodní vztah mezi Prodávajícím a zákazníky se uskutečňuje na základě dobrovolnosti a svobodné volby obou stran. Realizací obchodu zákazník souhlasí s dále uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4. Objednávky uskutečněné na  www.animacenamiru.cz jsou určeny pro konkrétní, cílové podnikatelské subjekty (PO, FO – podnikatel), které mohou mít přidělené IČO, ale i pro nepodnikatele.

1.5. Za účelem lepšího fungování internetové stránky www.animacenamiru.cz používá prodávající při jejím provozování cookies. Jde o malé soubory, které se uloží na koncovém zařízení návštěvníka této internetové stránky. Prodávající prostřednictvím cookies neshromažďuje žádné osobní údaje návštěvníků této internetové stránky, které by bylo možné jakkoli zneužít. Většina cookies se po opuštění této internetové stránky z koncového zařízení jejího návštěvníka opět automaticky smaže. Návštěvník této internetové stránky vyjadřuje její prohlížením svůj souhlas s používáním cookies ze strany prodávajícího. Nastavením svého prohlížeče má návštěvník možnost používání cookies zakázat. To však může mít za následek nesprávné fungování této internetové stránky.

II. Vymezení pojmů
2.1. Produktem se rozumí zboží, který je určen pro konkrétní cílovou skupinu a je nabízen prostřednictvím www.animacenamiru.cz, označený minimálně názvem.

2.2. Službou se rozumí jakékoli služby specifikované a nabízené na internetové stránce www.animacenamiru.cz

2.3. Zákazníkem je osoba (i FO – nepodnikatel) / organizace / firma, která v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami objedná u Prodávajícího Produkty / Služby.

2.4. Objednávka je jednostranný právní úkon Zákazníka, kterým Zákazník objednává u Prodávajícího Produkty / Služby, a která je vystavena v souladu s obchodním zákoníkem.

2.5. Dodací místo je adresa určená Zákazníkem jako místo k předání a převzetí Produktů nebo místo poskytnutí Služeb, která je na území České republiky.

2.6. Dodací list je dokument, na jehož základě je potvrzeno řádné předání a převzetí objednaných Produktů / Služeb mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

2.7. Objednávkový formulář obsahuje ceny produktů (Ceník) a je aktuálně platný přehled cen Produktů / Služeb, který stanoví závazně sjednané ceny mezi Prodávajícím a Zákazníkem za plnění Prodávajícího.

2.8. Reklamací se rozumí písemný právní úkon Zákazníka směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost Produktů / Služeb, provedený v souladu s reklamačními podmínkami specifikovanými v Reklamačním řádu Prodávajícího.

III. Způsob objednávání zboží
3.1. Základním způsobem objednávání zboží nebo služeb poskytovaných Prodávajícím skrze webovou stránku www.animacenamiru.cz je objednávka kupujícího zasílána na kontaktní adresy.

3.2. Náležitosti objednávky kupujícího jsou zpravidla: identifikační údaje o kupujícím, dohodnuté názvosloví položek zboží, objednané množství, místo dodání zboží, způsob dopravy, poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, zástupce kupujícího odpovědný za převzetí dodávky.

IV. Ceny za zboží, ceníky a jejich platnost
4.1. Cena za Produkty / Služby poskytnuté Prodávajícím na základě Objednávky Zákazníka je stanovena ve výši dle Ceníku dohodnutého mezi stranami (Elektronický objednávkový formulář obsahuje vždy aktuální ceny).

4.2. Vystavením Objednávky se Zákazník zavazuje uhradit cenu za objednané Produkty / Služby ve výši dle Ceníku platného v době vystavení této Objednávky.

4.3. Zákazník svým podpisem na těchto VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu tvořícím Objednávku / Smlouvu potvrzuje, že souhlasí s cenami za Produkty / Služby podle Prodávajícím předloženého návrhu platného Ceníku, pokud není mezi nimi písemně dohodnutý Ceník jiný.

4.4. O změnách v Ceníku se Prodávající zavazuje informovat Zákazníka předem. Nový Ceník nahrazuje ke dni své platnosti ten předchozí a okamžikem jeho doručení Zákazníkovi se stává součástí Smlouvy.

4.5. Cena bude hrazena za dodané Produkty / Služby na základě faktury Prodávajícího vystavené ke dni dodání Produktů / Služeb Zákazníkovi a doručené do Dodacího místa spolu s dodávkou Produktů / Služeb, pokud nebude výslovně ve Smlouvě uvedena fakturační adresa jiná. Faktura vystavená Prodávajícím je doklad, který obsahuje všechny náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.

4.6. V případě prodlení Zákazníka s úhradou splatné pohledávky Prodávajícího vyúčtované Zákazníkovi v souladu se Smlouvou bude Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.7. Zákazník má právo na bezplatnou úpravu dodaného produktu / služby maximálně 30 dní po dodání. Pokud se zákazník rozhodne po této lhůtě produkt jakýmkoliv způsobem měnit, je povinen dodatečně zaplatit poplatek za úpravu videa ve výši 3000 Kč, který mu následně umožňuje získat právo na úpravu výsledného produktu.

V. Dodací podmínky
5.1. Dodací podmínky (odebíráno množství zboží, balení zboží, ceny zboží, termíny dodávek, slevy z cen zboží, způsoby přepravy na místa dodávek, způsob stahování dodávek) jsou se zákazníkem dohodnuty dle požadavků kupujícího a provozních možností Prodávajícího v Zásadách managementu jakosti a popisech procesů.

5.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží dle dohody s kupujícím.

5.3. Doklady dodávky jsou součástí dodávky zboží.

5.4. Expedice zboží nebo služeb je zpravidla do 30 pracovních dnů.

VI. Platební podmínky
6.1. Kupující je povinen uhradit cenu za dodané zboží nebo služby způsobem platby, jaký si zvolil v objednávce, a to bezhotovostně na účet Prodávajícího uvedený na faktuře.

6.2. Cena za zboží dodané Prodávajícím na základě objednávky kupujícího je splatná do data uvedeného na faktuře, kterou Prodávající kupujícímu vystaví.

6.3. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny uvedené na faktuře. Za den převodu vlastnictví zboží nebo služby na kupujícího se považuje den, kdy je fakturovaná kupní cena připsána na účet Prodávající, který je uveden na faktuře nebo je kupní cena za prodané zboží uhrazena v hotovosti.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy
7.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností dodavatele vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém objednávkovém formuláři.

7.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Zákazník má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasické „kamenné“ prodejně. Odzkoušet v žádném případě neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit dodavateli. Zákazníkovi zaniká právo na vrácení při službách poskytovaných na míru, jako je tvorba animovaných videí na míru.

7.3. Zákazník odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že Prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 Zákona č. 102/2014 Sb.

7.4. Odstoupení od smlouvy musí zákazník udělat buď písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů nebo písemnou formou ve formě vyplněného formuláře, jehož podobu určí Prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce www.animacenamiru.cz nebo na vyžádání dodá po kontaktování na info@animacenamiru.cz.

7.5. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo objednávky a datum prodeje, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má dodavatel vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu a důvod odstoupení od smlouvy. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit dodavateli zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky na adresu Prodávajícího.

7.6. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu nepoškozené zboží ve smyslu bodu 7.2. těchto všeobecných obchodních podmínek, vrátí Prodávající zákazníkovi již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží, prodávající bezhotovostním převodem na účet Zákazníka určený kupujícím.

7.7. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 7.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí dodavateli zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, má dodavatel nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.

7.8. V případě, že zákazník nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 7.4. a 7.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a dodavatel není povinen vrátit zákazníkovi kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět zákazníkovi.

VIII. Práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost
8.1. Nároky Zákazníka a závazky Prodávajícího v souvislosti s vadami Produktů a Služeb a zárukou za jakost jsou omezeny na ty, které jsou výslovně uvedeny v tomto článku

8.2. Prodávající odpovídá za množství a kvalitu poskytovaných Produktů / Služeb, tedy za to, že Produkty / Služby jsou co do množství / rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

8.3. Prodávající poskytuje na všechny Produkty / Služby záruční dobu v délce 24 měsíců, pokud obecnými zákonnými předpisy není stanovena jiná, delší záruční doba, nebo výrobcem příslušného Produktu kratší. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí Produktů / Služeb Zákazníkům podle Dodacího dokladu.

8.4. Práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost uplatňuje Zákazník u Prodávajícího reklamací, kterou musí učinit včas, tj bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud z těchto VOP nebo jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného.

8.5. Vadami zjevnými při převzetí se rozumí:

Vada v množství Produktů / Služeb, kterou je rozpor mezi množstvím ks nebo množstvím balíků uvedeným na Dodacím dokladu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn položek, nebo
vada kvality Produktů / Služeb, kterou Zákazník zjistil nebo při vynaložení odpovídající péče podle odst. 7.8 tohoto článku mohl zjistit bezprostředně při převzetí Produktů / Služeb.

8.6 Rozpor mezi množstvím Produktů / Služeb dodaných a objednaných se nepovažuje za vadu, pokud se nejedná o rozpor v množství ve smyslu odst. 5) tohoto článku. V tomto případě se plnění Prodávajícího  považuje za dílčí.

8.7 Vadami skrytými jsou vady jiné než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku převzetí Produktů / Služeb nesporně existovaly, avšak Zákazník je nemohl zjistit při převzetí ani při vynaložení veškerého úsilí.

8.8 Zákazník je povinen při převzetí Produktů / Služeb provést prohlídku Produktů / Služeb vedoucí k odhalení jeho zjevných vad. Pokud je Zákazníkovi dodáno takové množství Produktů / Služeb, že je pro něj neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je povinen provést statistickou kontrolu dodaných Produktů / Služeb. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10% převzatých Produktů / Služeb (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly je provedena kontrola celého množství dodaných Produktů / Služeb. Pokud statistická vzorek obsahuje více než 50% Produktů / Služeb se zjevnými vadami, je Zákazník oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace přesahující 50% množství dodaných Produktů / Služeb neuznává.

8.9 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je Zákazník povinen doručit Prodávajícímu reklamaci nejpozději do 7 (sedmi) dní od předání a převzetí Produktů / Služeb, a to buď písemně (poštou, kurýrem, faxem, elektronicky) nebo telefonicky na příslušná kontaktní místa Prodávajícího. Reklamace musí splňovat všechny náležitosti podle Reklamačního řádu. Při službách dodávaných na míru (tvorba videí) kupujícímu zaniká právo na reklamaci a vrácení zboží.

8.10 Reklamaci, kterou Prodávající uzná za oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Uznáním reklamace ze strany Prodávajícího je také poskytnutí nového plnění. Prodávající neuzná reklamaci, která nebyla Zákazníkem uplatněna včas.

8.11 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s koupí zboží na internetových stránkách www.animacenamiru.cz. Zveřejněné prodejní, akciové a jiné ceny veškerého zboží a služeb platí výhradně jen pro zákazníky, kteří nakupují prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře na www.creativum.sk. Takto zveřejněné ceny nejsou určeny zákazníkem nebo jiným osobám, s nimiž Prodávající je v samostatném smluvním vztahu a s nimiž existuje dohoda o cenách, podmínkách, resp. jiných náležitostech smluvního vztahu. Tyto všeobecné obchodní podmínky se nikdy nepoužijí v případě existence písemné smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

9.2. Písemnou dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím může být použití těchto všeobecných obchodních podmínek nebo jejich částí vyloučeny.

9.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 3.6.2020. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.